Tag Archives: outbound linkbuilding

Linken Naar Authority Site Kan Zorgen Voor Betere Zoekmachine Resultaten!

De meeste mensen denken dat het niet verstandig is om naar andere websites te linken omdat ze bang zijn dat ze linkwaarde verliezen aan de site waar ze naartoe linken en dat de interne links daarom minder waard worden en ze dus lager uitkomen in de zoekresultaten voor hun belangrijke zoekwoorden. Wanneer ik gevraagd wordt om een website te optimaliseren voor SEO dan kom ik dit probleem vaak tegen. Er wordt vaak naar geen enkele andere websites gelinkt wat in de ogen van Google een nogal egoistisch overkomt. Een gewone website met goede informatie zal altijd verschillende bronnen raadplegen en credits geven aan de originele bron.

Waar mag ik allemaal naartoe linken?

Het is natuurlijk niet verstandig om te linken naar allerlei obscure plekken van het internet of naar bronnen die niks met het onderwerp van jouw site te maken heeft. Echter is het wel goed om te linken naar hoge kwaliteit websites die sterk rerelateerd zijn aan het onderwerp van het artikel. Het artikel moet op zijn beurt weer goed aansluiten op het onderwerp van de website. Het is altijd beter om een website te richten op 1 bepaald onderwerp. Op die manier wordt een stuk eenvoudiger om hoog in Google te komen voor de belangrijke zoekwoorden in deze niche. Feit is dat externe links zeer zeker kunnen bijdragen aan betere resultaten in de zoekmachine aangezien Google jouw website gaat associeren met deze hoge kwaliteit bronnen en je als geloofwaardiger wordt gezien wanneer je hoge kwaliteit bronnen raadpleegt en hiernaar verwijst.

Eerst geven, daarna ontvangen

Wanneer jij vanaf je website naar andere websites linkt dan kan dit ervoor zorgen dat je ook links terug krijgt. Wanneer men ziet dat je regelmatig linkt vanaf je artikelen naar andere relevante websites dan zal men ook eerder geneigd zijn om belangeloos naar jouw website terug te linken. Outbound links kunnen dus ook bijdragen aan het verkrijgen van hoge kwaliteit links! Daarnaast zorgt het ervoor dat je artikelen onderbouwd worden door de bronvermelding wat zorgt voor een betere gebruikerservaring en het zal ook de bounce rate verlagen wat een belangrijke on-page seo indicator is voor Google.

Wanneer je aan je website bezoekers laat zien dat ze op jouw website veel kwalitatieve informatie kunnen vinden dan zullen ze ook eerder terugkomen wat dus voor herhalingsbezoek zorgt. Hoe meer goede informatie je geeft hoe langer je bezoekers blijven hangen en hoe meer ze jou business gunnen. Uiteraard kun je op strategische wijze je diensten pitchen wanneer dit goed aansluit bij de informatie die je levert.

Enkele tips voor een goede outbound link strategie

 • Wanneer je uitlinkt naar andere sites zorg er dan voor dat je de outbound links openen in een nieuw venster. Zo blijft de pagina van jouw website open en dit zal ervoor zorgen dat de bounce rate op jouw website laag blijft.Je kunt dit doen door deze tag toe te voegen aan de html code van de link target=”_blank”.
  Je link kan er dan zo uit komen te zien: <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Link_building” target=”_blank”>Link building</a>
  Je kunt dat hier oefenen!
 • Link alleen naar hoge kwaliteit sites
 • Zorg dat het odnerwerp perfect aansluit bij de niche waar jouw website zich op richt!
 • In Worpdress (en bij vele andere CMS systemen) kun je instellen dat je websites “pingt” indien je uitlinkt. Sommige websites hebben de ping aanstaan waardoor onderaan het artikel links verschijnen naar websites die naar dat artikel linken. Zo krijg je dus direct een backlink erbij!
 • Zorg dat je links een opvallende kleur hebben die goed in je kleurenpalet van je site passen. Blauw is de meest gangbare kleur en uit onderzoek blijkt ook dat dit de kleur is waar het meest op geklikt wordt.
 • Zorg ervoor dat de link “follow” is en niet “noffolow“.
  Je link kan er dan zo uit komen te zien: <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Link_building”>Link building</a>
  Zoals je ziet hoef je niet de tag rel=”follow” toe te voegen. Wanneer je je link nofollow wilt maken dan moet je wel een tag meegeven namelijk rel=”nofollow” maar bij een follow link hoef je dat dus niet want een link is standaard al follow. Hier kun je oefenen met het meegeven van een nofollow of een dofollow tag.
 • Voor uitgaande links is het mogelijk om een icoontje toe te voegen die aangeeft dat het een uitgaande link is. Zo komt uw website lezer niet voor een verassing te staan wanneer ze worden doorgeleid naar een andere website. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van een dergelijk icoontje. Voor WordPress zijn er meerdere plugins beschikbaar waarmee je externe links anders kunt behandelen en bijvoorbeeld zo´n external icoontje mee kunt geven of bijvoorbeeld een follow of noffolow mee kunt geven.

external link icons

Conclusie:

Er zijn veel SEO experts die aanraden om weinig tot geen externe links te gebruiken. Ik ben echter van mening dat uitgaande links bijdragen aan de gebruikerservaring en een goede maneir zijn om aan Google te laten zien met welke sites je geaccosieerd wilt worden. Daarnaast is het geven van credits aan de originele bron gewoon een goede manier om je geloofwaardigheid te verbeteren en de auteur te belonen voor zijn goede inzichten. Wanneer je uitlinkt dan zet je jezelf ook op de kaart bij degene die de link ontvangt want die website eigenaar zal ook om de zoveel tijd zijn backlinks checken en zal dan ook een kijkje op jouw website nemen. Wellicht dat je daar dan ook nog iets uithaald op die manier.

Linking To Authority Site Can Improve Search Engine Results!

Most people think that it is unwise to link to other websites because they are afraid that they will lose link value to the site they are linking to and that the internal links will therefore be worth less and thus they will come out lower in the search results for their important keywords. When I am asked to optimize a website for SEO, I often encounter this problem. Often no other websites are linked, which in the eyes of Google seems rather selfish. A regular website with good information will always consult various sources and give credits to the original source.

Where can I link to?

Of course it is not wise to link to all kinds of obscure places on the internet or to sources that have nothing to do with the subject of your site. However, it is good to link to high quality websites that are strongly related to the topic of the article. The article must in turn connect well with the topic of the website. It is always better to focus a website on 1 specific topic. That way, it becomes a lot easier to get high in Google for the important keywords in this niche. The fact is that external links can certainly contribute to better results in the search engine as Google will associate your website with these high quality sources and you will be seen as more credible when you consult and refer to high quality sources.

Give first, then receive

When you link from your website to other websites, this can ensure that you also get links back. When you see that you regularly link from your articles to other relevant websites, you will also be more inclined to link back to your website without any cost. Outbound links can therefore also contribute to obtaining high quality links! In addition, it ensures that your articles are substantiated by the source citation which ensures a better user experience and it will also lower the bounce rate which is an important on-page seo indicator for Google.

When you show your website visitors that they can find a lot of qualitative information on your website, they will also come back sooner, which therefore ensures a repeat visit. The more good information you provide, the longer your visitors linger and the more they allow you business. Of course you can strategically pitch your services if this matches the information you provide.

Some tips for a good outbound link strategy

 • When linking out to other sites make sure you open the outbound links in a new window. This will keep the page of your website open and this will ensure that the bounce rate on your website remains low. You can do this by adding this tag to the html code of the link target = “_ blank”. Your link may then look like this: <a href=”https://en.wikipedia.org/wiki/Link_building” target=”_blank”> Link building </a>
  You can practice here!
 • Link only to high quality sites
 • Make sure that the design fits perfectly with the niche your website focuses on!
 • In WordPress (and many other CMS systems) you can set your websites to “ping” if you link out. Some websites have the ping enabled so that links appear at the bottom of the article to websites that link to that article. So you immediately get a backlink!
 • Make sure your links have a striking color that fits well with your site color palette. Blue is the most common color and research also shows that this is the color that is most clicked. Make sure the link is “follow” and notnoffolow“.
 • Your link may then look like this: <a href=”https://en.wikipedia.org/wiki/Link_building”> Link building </a> As you can see you don’t need to add the tag rel = “follow”. If you want to make your link nofollow, you must add a tag, namely rel = “nofollow”, but with a follow link you don’t have to because a link is already follow by default. Here you can practice giving a nofollow or a dofollow tag.
 • For outgoing links it is possible to add an icon indicating that it is an outgoing link. This way your website reader will not be surprised when they are redirected to another website. Below you can see some examples of such an icon. For WordPress there are several plugins available with which you can treat external links differently and, for example, add such an external icon or, for example, give a follow or noffolow.

external link icons

Conclusion:

There are many SEO experts who recommend using little or no external links. However, I believe that outbound links add to the user experience and are a good way to show Google which sites you want to be associated with. In addition, crediting the original source is simply a good way to improve your credibility and reward the author for good insights. When you link out, you also put yourself on the map with the person who receives the link because that website owner will also check his backlinks every so often and will also take a look at your website. Perhaps you also get something out of it in that way.