Blog

Linken Naar Authority Site Kan Zorgen Voor Betere Zoekmachine Resultaten!

De meeste mensen denken dat het niet verstandig is om naar andere websites te linken omdat ze bang zijn dat ze linkwaarde verliezen aan de site waar ze naartoe linken en dat de interne links daarom minder waard worden en ze dus lager uitkomen in de zoekresultaten voor hun belangrijke zoekwoorden. Wanneer ik gevraagd wordt om een website te optimaliseren voor SEO dan kom ik dit probleem vaak tegen. Er wordt vaak naar geen enkele andere websites gelinkt wat in de ogen van Google een nogal egoistisch overkomt. Een gewone website met goede informatie zal altijd verschillende bronnen raadplegen en credits geven aan de originele bron.

Waar mag ik allemaal naartoe linken?

Het is natuurlijk niet verstandig om te linken naar allerlei obscure plekken van het internet of naar bronnen die niks met het onderwerp van jouw site te maken heeft. Echter is het wel goed om te linken naar hoge kwaliteit websites die sterk rerelateerd zijn aan het onderwerp van het artikel. Het artikel moet op zijn beurt weer goed aansluiten op het onderwerp van de website. Het is altijd beter om een website te richten op 1 bepaald onderwerp. Op die manier wordt een stuk eenvoudiger om hoog in Google te komen voor de belangrijke zoekwoorden in deze niche. Feit is dat externe links zeer zeker kunnen bijdragen aan betere resultaten in de zoekmachine aangezien Google jouw website gaat associeren met deze hoge kwaliteit bronnen en je als geloofwaardiger wordt gezien wanneer je hoge kwaliteit bronnen raadpleegt en hiernaar verwijst.

Eerst geven, daarna ontvangen

Wanneer jij vanaf je website naar andere websites linkt dan kan dit ervoor zorgen dat je ook links terug krijgt. Wanneer men ziet dat je regelmatig linkt vanaf je artikelen naar andere relevante websites dan zal men ook eerder geneigd zijn om belangeloos naar jouw website terug te linken. Outbound links kunnen dus ook bijdragen aan het verkrijgen van hoge kwaliteit links! Daarnaast zorgt het ervoor dat je artikelen onderbouwd worden door de bronvermelding wat zorgt voor een betere gebruikerservaring en het zal ook de bounce rate verlagen wat een belangrijke on-page seo indicator is voor Google.

Wanneer je aan je website bezoekers laat zien dat ze op jouw website veel kwalitatieve informatie kunnen vinden dan zullen ze ook eerder terugkomen wat dus voor herhalingsbezoek zorgt. Hoe meer goede informatie je geeft hoe langer je bezoekers blijven hangen en hoe meer ze jou business gunnen. Uiteraard kun je op strategische wijze je diensten pitchen wanneer dit goed aansluit bij de informatie die je levert.

Enkele tips voor een goede outbound link strategie

 • Wanneer je uitlinkt naar andere sites zorg er dan voor dat je de outbound links openen in een nieuw venster. Zo blijft de pagina van jouw website open en dit zal ervoor zorgen dat de bounce rate op jouw website laag blijft.Je kunt dit doen door deze tag toe te voegen aan de html code van de link target=”_blank”.
  Je link kan er dan zo uit komen te zien: <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Link_building” target=”_blank”>Link building</a>
  Je kunt dat hier oefenen!
 • Link alleen naar hoge kwaliteit sites
 • Zorg dat het odnerwerp perfect aansluit bij de niche waar jouw website zich op richt!
 • In Worpdress (en bij vele andere CMS systemen) kun je instellen dat je websites “pingt” indien je uitlinkt. Sommige websites hebben de ping aanstaan waardoor onderaan het artikel links verschijnen naar websites die naar dat artikel linken. Zo krijg je dus direct een backlink erbij!
 • Zorg dat je links een opvallende kleur hebben die goed in je kleurenpalet van je site passen. Blauw is de meest gangbare kleur en uit onderzoek blijkt ook dat dit de kleur is waar het meest op geklikt wordt.
 • Zorg ervoor dat de link “follow” is en niet “noffolow“.
  Je link kan er dan zo uit komen te zien: <a href=”https://nl.wikipedia.org/wiki/Link_building”>Link building</a>
  Zoals je ziet hoef je niet de tag rel=”follow” toe te voegen. Wanneer je je link nofollow wilt maken dan moet je wel een tag meegeven namelijk rel=”nofollow” maar bij een follow link hoef je dat dus niet want een link is standaard al follow. Hier kun je oefenen met het meegeven van een nofollow of een dofollow tag.
 • Voor uitgaande links is het mogelijk om een icoontje toe te voegen die aangeeft dat het een uitgaande link is. Zo komt uw website lezer niet voor een verassing te staan wanneer ze worden doorgeleid naar een andere website. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van een dergelijk icoontje. Voor WordPress zijn er meerdere plugins beschikbaar waarmee je externe links anders kunt behandelen en bijvoorbeeld zo´n external icoontje mee kunt geven of bijvoorbeeld een follow of noffolow mee kunt geven.

external link icons

Conclusie:

Er zijn veel SEO experts die aanraden om weinig tot geen externe links te gebruiken. Ik ben echter van mening dat uitgaande links bijdragen aan de gebruikerservaring en een goede maneir zijn om aan Google te laten zien met welke sites je geaccosieerd wilt worden. Daarnaast is het geven van credits aan de originele bron gewoon een goede manier om je geloofwaardigheid te verbeteren en de auteur te belonen voor zijn goede inzichten. Wanneer je uitlinkt dan zet je jezelf ook op de kaart bij degene die de link ontvangt want die website eigenaar zal ook om de zoveel tijd zijn backlinks checken en zal dan ook een kijkje op jouw website nemen. Wellicht dat je daar dan ook nog iets uithaald op die manier.

Linking To Authority Site Can Improve Search Engine Results!

Most people think that it is unwise to link to other websites because they are afraid that they will lose link value to the site they are linking to and that the internal links will therefore be worth less and thus they will come out lower in the search results for their important keywords. When I am asked to optimize a website for SEO, I often encounter this problem. Often no other websites are linked, which in the eyes of Google seems rather selfish. A regular website with good information will always consult various sources and give credits to the original source.

Where can I link to?

Of course it is not wise to link to all kinds of obscure places on the internet or to sources that have nothing to do with the subject of your site. However, it is good to link to high quality websites that are strongly related to the topic of the article. The article must in turn connect well with the topic of the website. It is always better to focus a website on 1 specific topic. That way, it becomes a lot easier to get high in Google for the important keywords in this niche. The fact is that external links can certainly contribute to better results in the search engine as Google will associate your website with these high quality sources and you will be seen as more credible when you consult and refer to high quality sources.

Give first, then receive

When you link from your website to other websites, this can ensure that you also get links back. When you see that you regularly link from your articles to other relevant websites, you will also be more inclined to link back to your website without any cost. Outbound links can therefore also contribute to obtaining high quality links! In addition, it ensures that your articles are substantiated by the source citation which ensures a better user experience and it will also lower the bounce rate which is an important on-page seo indicator for Google.

When you show your website visitors that they can find a lot of qualitative information on your website, they will also come back sooner, which therefore ensures a repeat visit. The more good information you provide, the longer your visitors linger and the more they allow you business. Of course you can strategically pitch your services if this matches the information you provide.

Some tips for a good outbound link strategy

 • When linking out to other sites make sure you open the outbound links in a new window. This will keep the page of your website open and this will ensure that the bounce rate on your website remains low. You can do this by adding this tag to the html code of the link target = “_ blank”. Your link may then look like this: <a href=”https://en.wikipedia.org/wiki/Link_building” target=”_blank”> Link building </a>
  You can practice here!
 • Link only to high quality sites
 • Make sure that the design fits perfectly with the niche your website focuses on!
 • In WordPress (and many other CMS systems) you can set your websites to “ping” if you link out. Some websites have the ping enabled so that links appear at the bottom of the article to websites that link to that article. So you immediately get a backlink!
 • Make sure your links have a striking color that fits well with your site color palette. Blue is the most common color and research also shows that this is the color that is most clicked. Make sure the link is “follow” and notnoffolow“.
 • Your link may then look like this: <a href=”https://en.wikipedia.org/wiki/Link_building”> Link building </a> As you can see you don’t need to add the tag rel = “follow”. If you want to make your link nofollow, you must add a tag, namely rel = “nofollow”, but with a follow link you don’t have to because a link is already follow by default. Here you can practice giving a nofollow or a dofollow tag.
 • For outgoing links it is possible to add an icon indicating that it is an outgoing link. This way your website reader will not be surprised when they are redirected to another website. Below you can see some examples of such an icon. For WordPress there are several plugins available with which you can treat external links differently and, for example, add such an external icon or, for example, give a follow or noffolow.

external link icons

Conclusion:

There are many SEO experts who recommend using little or no external links. However, I believe that outbound links add to the user experience and are a good way to show Google which sites you want to be associated with. In addition, crediting the original source is simply a good way to improve your credibility and reward the author for good insights. When you link out, you also put yourself on the map with the person who receives the link because that website owner will also check his backlinks every so often and will also take a look at your website. Perhaps you also get something out of it in that way.

Nederlandse lijst met linkbuilding directories & web gidsen / bedrijvengidsen

Wilt u zelf beginnen met linkbuilding? Het is dan verstandig om goed te kijken naar relevante backlinks en te kijken naar uw concurrentie. Waar halen zij hun beste relevante backlinks vandaan?

Op zoek naar een lijst met Nederlandse websites om snel en gemakkelijke en link op te plaatsen? Onderstaande een lijst met momenteel een hoop web gidsen van Nederlandse bodem inclusief de kwaliteits metrics (de indicatoren zijn actueel op het moment van schrijven). We zullen nieuwe opties toevoegen of verwijderen dus kom zeker terug! Wilt u het aanmaken van gids vermeldingen op onderstaande gidsen uitbesteden? Bekijk dan hier de directory pakketten die we aanbieden voor gids vermeldingen inclusief het schrijven en optimaliseren van de vermeldingen middels rich content.

Heb je zelf nog interessante suggesties voor deze lijst? Help elkaar en neem vrijblijvend contact op en laat je link toevoegen!

URL DA PA MozRank Alexa Trustflow
Citation Flow Ref.Domains (live) Subnets
alsstartpagina.nl 27 29 4.05 10227692 8 14 69 41
coldecopen.nl 24 34 4.40 6159227 5 15 30 27
startlekker.nl 19 30 4.72 4392657 4 17 18 15
gratislinkbuilding.com 19 32 4.49 1841274 12 17 136 97
reizendirectory.eu 18 24 4.75 16748222 0 3 0 0
aanbiedersoverzicht.nl 17 29 4.26 9194800 6 20 12 9
j2cd.nl 24 36 5.99 8335019 3 17 11 6
linkbuildinggratis.nl 16 22 3.81 3541786 8 15 14 15
visionaction.nl 16 30 4.66 6357086 6 21 12 12
vindeenwinkel.nl 15 24 5.60 10842801 2 19 5 3
gerelateerdelinks.nl 15 25 4.92 10279467 6 17 11 7
degoudenlinks.nl 14 26 4.68 11738871 0 7 1 1
igids.be 14 26 3.70 6236777 10 8 10 7
psa-ekz.nl 13 26 3.41   5 15 12 8
gratis-link-plaatsen.nl 12 17 3.14 3346954 2 6 2 2
gratisbacklinksplaatsen.nl 11 23 4.35 2821767 6 15 16 17
gratis-backlink.nl 11 22 4.60 3650968 5 17 1 1
add-url.nl 11 17 3.90 N/A 2 5 3 3
gratis-links-plaatsen.nl 10 20 4.31 6164118 0 1 2 3
www-startpagina.nl 10 24 2.82 6378303 5 23 6 5
directorylink.nl 11 15     3 14 6 6
bezoekersexplosie.nl 15 1     9 21 75 24
onlineshoppenwijzer.nl 15 21 3.53 6165617 5 11 3 3
sportdirectory.nl 12 22 4.17 9598203 6 8 6 6
amsterdamdirectory.nl 12 24 4.53 4001760 4 6 2 2
apartmentdirectory.nl 1 1 0.00 7487385     8 8
regiozuidholland.nl 29 27 3.06 5855299 6 11 5 5
zwerfgids.nl 22 28 4.10   8 8 25 17
alleschoonmaakbedrijven.nl 21 31 4.48 9617619 8 9 8 6
top-sites.nl 27       15 10 26 23
start-kabel.nl 9 20 4.05 5054710 3 6 4 3
healthgids.nl 9 23 3.93 10109360 0 4 0 0
shop-in-holland.nl 28 29 4.88   7 9 26 6
gidsnu.nl 21 28 5.29 11841472 15 15 40 27
top40hitlijst.nl 16 29 3.61 2807825 10 8 4 4
provincienoordholland.nl 15 29 4.12   5 7 7 5
sitedirectory.nl 13 10     2 5 17 15
gratislinkbuilding.nl 3 3         1 1
link-aanmelden.nl 17 27     11 21 53 50
bedrijvenzone.nl 16       5 9 13 12
motivatiegids.nl 19       6 10 30 18
websitesgids.nl 12 10     6 6 6 5
relielinks.nl 15 13     11 11 21 19
link6.nl 16 18     12 10 27 22
vgids.nl 19 16     8 15 150 24
giga-zoekgids.nl 14 15     11 8 22 16
1startpagina.nl 14 13     10 11 28 10
start1pagina.nl 20 30 3.66   6 13 22 23

 

Video SEO Ranking Service – Youtube Marketing

Sinds kort bieden wij ook video ranking service aan. Voor verschillende video´s hebben wij al top rankings behaald op een natuurlijke wijze. Youtube video´s zijn erg makkelijk te laten ranken in Google wanneer je weet hoe het moet. Grote voordeel van Youtube video´s laten ranken in Google is dat je veel meer links kunt sturen naar je video´s zonder risico te lopen op straf van Google aangezien je niet direct naar je eigen site linkt. Linkbuilding naar je Youtube video is een belangrijke sleutel om de video hoger in Google te krijgen naast enkele andere analyses en optimalisatie van de teksten waarmee de video pagina wordt geoptimaliseerd. Enkele voorbeelden van video´s die wij op de eerste pagina hebben laten ranken van Google:

 • Tapijt Reinigen Rotterdam – #3 in Google

Video-SEO-Ranking

En nog veel meer, vraag ons naar een up-to-date portfolio met video ranking resultaten. Wilt u ook een video hoog in Google en Youtube krijgen en zo meer bezoekers ontvangen en een top positie in Google bemachtigen met een zeer sterk converterend medium? Schakel dan onze video ranking service aan. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

SEO Scan Requests

Gratis SEO Scan

For a successful link building campaign it is important that we first check whether your website shows good on-page SEO.

First we want to know what your goals are, what the market situation is like, what the competition is doing to achieve online success, how your conversion strategy works (conversion funnel) and other most important SEO factors that determine your success online. All in all, this determines your growth opportunities.

Website Architecture

Important factors that determine whether your website architecture works well for good ranking possibilities:

 • Is your keyword in the meta title?
 • Is this keyword at the beginning of your meta title?
 • Do you have your main keyword in your domain name?
 • Is your keyword in the meta description?
 • Are all your meta titles and meta descriptions unique and not too long or too short?
 • Do you have your keyword and related keywords (lsi keywords) in the H1, H2, H3 H4 tags?
 • Does your site have a good internal link structure with the right keyword anchors?
 • Does your site have search engine friendly urls?
 • Do you use the Alt-Tags of the images with keywords?
 • A single keyword in the Meta-Tag can help a little
 • The keyword density should not exceed 2% post Google Panda Update
 • Do you have enough text on the page?
 • Do you have no hidden texts or links on the page?
 • Is your content up to date and is your content updated regularly?
 • Does your site not contain duplicate content?

Link building analysis

Determining the current link profile is very important before we get started with link building. After all, we want to ensure that the link profile that now works well in Google and with which your top competitors score high, is improved so that you will be in the top. What do we pay attention to?

 • Number of external backlinks
 • Ratio nofollow / dofollow links
 • Number of referrals from unique domains
 • Number of referrals from unique IP addresses
 • Number of referrals from unique C-Class IPs
 • Ahrefs Rank
 • Domainpop
 • SEOMoz Domain Authority
 • SEOMoz Page Authority
 • Number of outbound backlinks linking page
 • Social media backlinks

Technical data of your website and source code

A website that loads quickly and complies with the standards will be indexed better and score better in Google. These are the points that matter:

 • The loading time of your site
 • Good display on mobile
 • Charging time on mobile
 • Optimization for mobile
 • Programming language used
 • Programming language in accordance with W3C standards
 • Amount of code on your site
 • Directory browsing
 • Server signature
 • Dedicated of Shared Server IP
 • IP-canonical
 • Robots.txt
 • XML Sitemap aanwezig en aangemeld bij webmasters
 • HTML Sitemap aanwezig
 • Lead form
 • Number of pages
 • Data and history of your domain

A number of factors about your domain can contribute to more trust and easier ranking of your site.

 • Age of your domain
 • Registration duration of your domain
 • Number of update and expiration of your domain
 • Number of domain references
 • PageRank
 • Alexa Rank
 • Whois data
 • Logged into Google Webmasters
 • Logged in to Google analytics
 • keyword research
 • MozRank
 • Moz Domain Authority
 • Moz Page Authority

Request more information about an SEO Scan

SEO Scan Requests

Gratis SEO Scan

For a successful link building campaign it is important that we first check whether your website shows good on-page SEO.

First we want to know what your goals are, what the market situation is like, what the competition is doing to achieve online success, how your conversion strategy works (conversion funnel) and other most important SEO factors that determine your success online. All in all, this determines your growth opportunities.

Website Architecture

Important factors that determine whether your website architecture works well for good ranking possibilities:

 • Is your keyword in the meta title?
 • Is this keyword at the beginning of your meta title?
 • Do you have your main keyword in your domain name?
 • Is your keyword in the meta description?
 • Are all your meta titles and meta descriptions unique and not too long or too short?
 • Do you have your keyword and related keywords (lsi keywords) in the H1, H2, H3 H4 tags?
 • Does your site have a good internal link structure with the right keyword anchors?
 • Does your site have search engine friendly urls?
 • Do you use the Alt-Tags of the images with keywords?
 • A single keyword in the Meta-Tag can help a little
 • The keyword density should not exceed 2% post Google Panda Update
 • Do you have enough text on the page?
 • Do you have no hidden texts or links on the page?
 • Is your content up to date and is your content updated regularly?
 • Does your site not contain duplicate content?

Link building analysis

Determining the current link profile is very important before we get started with link building. After all, we want to ensure that the link profile that now works well in Google and with which your top competitors score high, is improved so that you will be in the top. What do we pay attention to?

 • Number of external backlinks
 • Ratio nofollow / dofollow links
 • Number of referrals from unique domains
 • Number of referrals from unique IP addresses
 • Number of referrals from unique C-Class IPs
 • Ahrefs Rank
 • Domainpop
 • SEOMoz Domain Authority
 • SEOMoz Page Authority
 • Number of outbound backlinks linking page
 • Social media backlinks

Technical data of your website and source code

A website that loads quickly and complies with the standards will be indexed better and score better in Google. These are the points that matter:

 • The loading time of your site
 • Good display on mobile
 • Charging time on mobile
 • Optimization for mobile
 • Gebruikte programmeertaal
 • Programming language in accordance with W3C standards
 • Amount of code on your site
 • Directory browsing
 • Server signature
 • Dedicated or Shared Server IP
 • IP canonical
 • Robots.txt
 • XML Sitemap present and registered with webmasters
 • HTML Sitemap available
 • Lead form
 • Number of pages
 • Data and history of your domain

A number of factors about your domain can contribute to more trust and easier ranking of your site.

 • Age of your domain
 • Registration duration of your domain
 • Number of update and expiration of your domain
 • Number of domain references
 • PageRank
 • Alexa Rank
 • Whois data
 • Logged into Google Webmasters
 • Logged in to Google analytics
 • keyword research
 • MozRank
 • Moz Domain Authority
 • Moz Page Authority

Request more information about an SEO Scan

De Beste Gratis SEO Tools Voor Alledaags Gebruik!

gratis-seo-toolsEen website bouwen is niet een eenmalig handeling waar je nooit meer naar om hoef te kijken. Uiteindelijk moet de website publiek aantrekken want daar is het voor gebouwd. Er zit veel werk en moeite in het behalen van de hoogste SEO ranking. De vraag is nu; ‘welke tools kunnen hierbij van dienst zijn en wat moet ervoor neergeteld worden?’ We kijken vervolgens naar enkele gratis SEO tools met hun bijbehorende features.

We geven voor u hier een review van aantal gratis SEO tools en laten u weten wat hun functionaliteiten en geven tips voor zowel nieuwe als professionele gebruikers. Hou er rekening mee dat niet alle functies beschreven worden en dat het om een selectie van de meest in oog springende opties betreft. Uiteindelijk legt alleen uw fantasie beperkingen op met wat u ermee kunt doen. Het gaat om de volgende sites:

 1. Ahrefs-seo-toolbar
  Een link voor de fervente Firefox gebruikers. De site geeft informatie hoe de functies te downloaden zijn maar is alleen in Engels te lezen. De informatie is onoverzichtelijk en er gaat veel tijd in zoeken van de juiste informatie. Deze site is niet gebruikers vriendelijk voor de nieuwelingen maar voor de ouwe rotten in het vak is het wel de moeite van het bekijken waard.
 2. SEObook
  Op het eerste gezicht is er veel informatie beschikbaar vaak met illustraties ter verduidelijking. Ook zijn er enkele video tutorials voor de gebruikers die snel informatie willen en geen tijd hebben om de tekst door te nemen. De site geeft gedetailleerd uitleg hoe de rankings worden aangegeven en is aan te raden.
 3. SEOmoz
  Een uitgebreid assortiment aan SEO-gerelateerde producten maar niet allemaal zijn gratis. Er is wel Engelstalig informatie beschikbaar en de producten variëren van Analytics tot Web Explorers tot Rank Trackers tot Keyword Difficulty en nog meer. Voor de geïnteresseerden is een 30 dagen Free Trial optie. Open Site Explorer is wel een gratis tool.
 4. Yoast Disable Personalized Search Plugin Voor Firefox
  Focus is op WordPress maar ook op Conversion Rate Optimization, Magento, Social Media en Analytics Goals Setup en nog vele andere features. Het is niet duidelijk welke van deze features gratis zijn. Er is wel een optie om trainingen te krijgen voor bedrijven die hierin zin hebben. Informatie is per land individueel uitgelijnd.
 5. SEOprofiler
  Deze site geeft gratis informatie maar het is verplicht om de URL van uw website, een email adres en password op te geven eer de informatie beschikbaar wordt gesteld. Als je een doe-het-zelver bent, is dit misschien niet de meest geschiktste site om relevante informatie te krijgen. Voor anderen die het werk gedaan wil hebben is een kijkje de moeite waard.
 6. SEOkicks
  Vroeger alleen in Duits maar tegenwoordig ook in Engels. De backlink database bevat meer dan 50 biljoen dataset links die in zijn geheel verzameld zijn door gebruik van eigen webcrawlers. De bandbreedte wordt continue uitgebreid om zodat telkens meer volume beschikbaar wordt gesteld. Hier moet een domein opgegeven worden om aan de gewenste informatie te komen. Er handig om de backlinks van de concurrenten te checken en dat proberen die backlinks te gebruiken voor je eigen linkbuilding.
 7. W3C Link Checker
  Op het eerste gezicht nogal summier informatie beschikbaar. Er is een ruimte om een URL in te vullen die dan gecontroleerd wordt op ranking. Dit is een site voor de meer geavanceerde SEO aficionado’s die weten wat ze zoeken.
 8. Rankz.io/tools/domain-authority-checker
  Hier kun je kosteloos 1 x per dag maximaal 250 domeinen checken op DA en PA waardes. Het is niet nodig een account aan te maken.
 9. Clickminded.com/domain-authority-checker/
  Hier kun je gratis online 100 domeinen per keer controleren op DA en PA waardes checken zonder een account te hoeven registreren.
 10. Robin Gupta´s Bulk Domain Authority Checker
  Hier is de mogelijkheid open om Bulk Domain Authority, de Alexa Ranking, Page Ranking en IP adres te checken. Verder wordt SEO service aangeboden, Niche Link Building en Grafisch ontwerp voor websites. Het is meer gericht op de professionele gebruikers en bedrijven. De gratis tools zijn gelimiteerd.
 11. Buzzstream´s Meta Tag Extractor
  Deze site geeft gratis opties zoals Email research Tool, Link Building Query Generator, Page Title Description and URL Extraction, HTML Link Extraction en voor abbonee’s van deze website zijn er services zoals Link Buzzmarker, Listbuilder, Social Influencer Research Tool, Influence Evaluation Tool en een Outreach module.

 Conclusie:

Natuurlijk is het handig als men na verloop van tijd in één oogopslag kunnen beoordelen of het de moeite waard is of niet. Bij het bepalen van SEO ranking wordt een zesde zintuig ontwikkeld voor het aanvoelen welke keywords en markten het beste zijn. Hoewel, het is altijd handig om additionele data punten te hebben, vooral als het gaat om nieuwe markten.

Meeste van deze tools kunnen met een hoge mate van nauwkeurigheid de waarde van de markten bepalen. Ze onttrekken waardevolle informatie en marketing data punten om een overview van de totaliteit en concurrentie positie in een oogopslag weer te geven. De links naar de data bronnen zijn ook beschikbaar om een dieper inzicht te verkrijgen.

Dit is geenszins een compleet beeld van hetgeen dat op het internet verkrijgbaar is. We hebben alleen enkele sites uitgekozen die naar ons inzien voor elk wat wil die te maken heeft met gratis aanbod van SEO-gerelateerde tools een proef kunnen nemen. Het beste zou zijn om een expert in handen te nemen maar voor de avontuurlijke computer knutselaars is dit een ideaal startpunt.

Dofollow Backlinks & Nofollow Backlinks, de Ultieme Mix!

nofollow-dofollow-backlinksBij het linkbuilden is het belangrijk om een goede natuurlijk link profiel neer te zetten. Hierbij hoort ook een goede dofollow / nofollow backlink verhouding bij. Wanneer de dofollow / nofollow verhouding teveel afwijkt van de norm in uw niche en uw top scorende concurrenten dan kan dit duiden op een onnatuurlijk link profiel en een reden voor Google zijn om uw website strenger te gaan beoordelen. U kunt dan in nieuwe Google filters terecht komen waar u anders niet in terecht zou zijn gekomen en dit kan dus uw rankings schaden.

Optimale Dofollow Backlink & Nofollow Backlink Verhouding bepalen

Het is dus van belang om te weten wat de norm is in uw niche. Gebruik hiervoor een goede backlink analyzer zoals AHRefs.com en bekijk de dofollow nofollow anchor text verhouding van minimaal uw top 5 concurrenten. Noteer dit in uw excel link sheet dat u gebruikt voor linkbuilding zodat u dit altijd bij de hand heeft tijden het aanmaken van backlinks.

Voordeel van dofollow backlinks

Het voordeel van dofollow backlinks is dat Google de link juice meetelt in haar algoritmen en deze dus een positieve invloed kunnen hebben op uw Google ranking posities mits de backlinks van goede kwaliteit, liefst relevant en op een natuurlijke manier aangemaakt. Als een webmaster een dofollow link plaatst betekend dit eigenlijk dat de link een aanvulling is op het artikel vanwaaruit gelinkt wordt en dat het ook nog eens relevant is. Het uit linken naar relevante authority sites/paginas kan tevens een positief effect hebben op de ranking posities van je artikel. Wanneer de webmaster een nofollow link plaatst wil hij eigenlijk zeggen dat het artikel niet geassocieerd moet worden met de pagina waarnaartoe gelinkt wordt. Wanneer Google namelijk wel het artikel met de pagina waar naartoe gelinkt wordt zou worden geassocieerd dan zou Google kunnen denken dat het artikel ook over dat onderwerp gaat. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat het artikel niet optimaal op de gewenste zoektermen zal gaan scoren.

Neemt u bij ons een linkbuilding pakket af dan zult u deze informatie samen met de optimale anchor text verhouding vinden in het laatste tabje van uw excel sheet. De blog artikel, web 2.0 en web gids link zijn bij ons altijd dofollow en de advertentie links nofollow. Zo maken een goede mix van dofollow en nofollow links.

Zoekmachine Optimalisatie Op Basis Van Winstdeling

moneyHeb jij een te gek plan en/of een te gekke webshop waar veel potentie in zit en mis je budget om te investeren in goed SEO en linkbuilding? Neem dan contact met ons op en overtuig ons van jouw plan en de groei potentie. Wanneer jouw idee volgens ons genoeg potentie heeft zijn wij zeer gemotiveerd om samen met jou een succes te maken van jouw plan.

Welke websites zijn interessant om mee samen te werken op basis van winstdeling?

Voordat wij een overeenkomst aangaan willen wij eerst weten of we een vruchtbare relatie op kunnen zetten die voor beiden partijen naar wens werkt. Belangrijke factoren waarbij wij die beslissing maken en waar wij inzicht in willen hebben zijn:

 • Google Analytics statistieken
 • Aantal unieke bezoekers + demografie
 • Conversie Ratios
 • Verkoop prijzen en marges
 • Kwaliteit en mogelijke verbeteringen die we kunnen aanbrengen aan de site die leiden tot meer bezoekers en/of hogere conversie ratios.
 • Unieke content op de site en hoeveel? Sites met duplicate content hebben weinig kans op samenwerking.
 • Geschiedenis van de site en domein
 • Groei perspectief dienst/product

Op basis van deze factoren proberen we een toekomst schets te visualiseren en te berekenen. Wanneer we genoeg kansen zien in uw markt zullen we met een voorstel komen waarbij we rekening houden met onze inbreng en uw inbreng. Wanneer beiden partijen hierna een overeenkomst kunnen sluiten zullen we overgaan tot de opmaak van het contract. Hierbij verlangen we dat u met ons in zee gaat voor de zoekmachine optimalisatie en linkbuilding. Op de manier zijn we er zeker van dat niet een andere partij onze strategie zal aanpassen en wellicht negatief beïnvloeden.

Wanneer u geïnteresseerd bent in een zoekmachine optimalisatie overeenkomst op basis van winstdeling kunt u contact met ons opnemen.

Backlinks Kopen Gevaarlijk? Google Penalty? Eerlijk Antwoord!

slechte-backlinks-vermijdenBacklinks kopen kan inderdaad gevaarlijk zijn voor uw Google rankings. Wij leggen u graag uit waar u voor moet uitkijken. Er blijken veel onduidelijkheden te bestaan over welke links nu goed zijn voor uw backlink profiel en welke links uw rankings kunnen schaden. Uiteraard willen wij niet dat u schade oploopt en willen u graag behoeden voor slechte backlinks. Vaak worden slechte backlinks erg goedkoop aangeboden. U kunt er dan vaak vanuit gaan dat de link niet voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

 • Relevantie; de content waar de links vandaan komen moeten zoveel mogelijk overeenkomen met de content op uw site
 • Handmatig Aangemaakt; Goedkope backlinks worden vaak met geautomatiseerde tools aangemaakt en deze tools kunnen footprints achterlaten die door Google eenvoudig zijn op te sporen.
 • Unieke Op Maat Geschreven Content; De teksten die worden gebruikt zijn vaak “gespinde teksten”. Dit zijn teksten die komen van artikelen die zo zijn opgebouwd dat er van 1 artikel vele artikelen kunnen worden gemaakt die dezelfde inhoud hebben maar andere woorden, zinsopbouw en bij echt goed gespinde teksten ook een andere paragraaf opbouw hebben. Wanneer de teksten teveel op elkaar lijken is dit ook eenvoudig op te sporen door Google. Een andere techniek die veel gebruikt wordt voor goedkope linkbuilding strategieën zijn het web “scrapen van teksten” oftwel het stelen van teksten waar copyright op berust van andere sites. Deze teksten worden dan vaak eenvoudigweg door de Google translator gehaald om zo toch nog enigszins unieke teksten te generen. Aangezien Google zelf de Google translator in bezit heeft is het erg eenvoudig voor Google om dit soort tactieken te achterhalen en af te straffen.
 • Link Type Variatie; wanneer de links alleen komen van bijvoorbeeld directories dan is dit niet een natuurlijk link profiel. Variatie in link type zoals artikel links, social links, advertentie link, blog comment en forum link (niet teveel forum profile links) is gewenst.
 • Sterk Domein; Een door Google gewaardeerd domein met natuurlijk backlink profiel, (zie bij Ahrefs.com onder het tabje Inbound Link het link verloop van de aanwas van nieuwe links en de anchor text variatie. De anchor text variatie moet zo gevarieerd mogelijk zijn en niet over geoptimaliseerd zijn voor bepaalde zoekwoorden).
 • Gezonde Domein Historie; Een goede historie, geen foute content, spam, virus injecties, gehackte sites, mallware etc. (zie archive.org)
 • Domeinen op unieke A, B en C-Class IP adressen; Wanneer de linkbuilder de domeinen niet op verschillende C-Class IP adressen heeft staan dan is dit eenvoudig te achterhalen door Google. U kunt dit met de Ahrefs tool eenvoudig zelf checken. Wanneer Google een netwerk van sites ontdekt dan zal Google dit netwerk oprollen en zal alle backlink waarde die u had verdwijnen. U bent uw investering dan kwijt en dan is goedkoop ineens duurkoop.Veel linkbuilders denken dat ze dit eenvoudig kunnen oplossen met SEO Hosting maar dit type hosting laat ook een grote footprint achter. Dit kunt u helaas moeilijk zelf checken.
 • Verschillende Whois gegevens; Wanneer alle domeinen dezelfde Whois gegevens hebben is het meteen duidelijk voor Google dat iemand de rankings probeert te beïnvloeden. U kunt dit zelf eenvoudig checken door de Whois gegevens van .nl domeinen te checken bij Sidn.nl en voor de meeste andere domein extensies bij Domaintools.com.

Kwaliteit en duurzaamheid kent zijn prijs

Onze linkbuilding diensten zijn gericht op kwaliteit en duurzaamheid. Voordat we beginnen met de werkzaamheden bekijken we altijd eerst de huidige staat van uw website en backlink profiel alvorens we aan de slag gaan. We zullen altijd een optimaal link profiel willen bewerkstelligen en zullen daarom eerst het link profiel bekijken van de hoogst noterende concurrenten in Google en het huidige link profiel hiermee vergelijken en rapporteren wat de doelstelling is. Als algemene regel kunt u aannemen dat hoe langer we voor u aan het werk zijn hoe meer tijd we stoppen in analyses, het uiteenzetten van de optimale strategie, het bewerkstelligen van een optimaal link profiel en uiteraard het verslaan van de top concurrentie in Google. Daarnaast zorgen we er altijd voor dat we volledige controle hebben over de plekken waar we links aanmaken. Mocht u dus in de toekomst links willen verwijderen of aangepast willen hebben dan is dat altijd mogelijk.

Welke backlinks kunnen uw Google rankings schaden?

Er zijn nogal wat cowboys actief en amateurs die denken dat ze wel even wat backlinks kunnen aanmaken en zo snel geld kunnen verdienen. Vaak maken zij gebruik van geautomatiseerde linkbuilding tools waarmee ze snel backlinks kunnen aanmaken bij allerlei websites. Vooral oppassen is het bij verscheidene internet marketing fora en sites als fiverr.com waar u goedkope links kunt kopen. Wanneer er in een korte tijd veel van dit soort links worden aangemaakt kan dit schade brengen aan uw Google rankings. Enkele type sites die veel gebruikt worden voor geautomatiseerde linkbuilding praktijken zijn:

 • Social bookmarking websites
 • Wiki sites
 • Advertentie sites
 • Link farm links (free for all, geen moderatie dus veel spam links)
 • Forum profile links
 • Startpagina clone links (onze ervaring is dat deze links eerder schade toebrengen dan goed doen)

Nu is het niet perse zo dat wanneer je links vanaf die sites krijgt dat ze per definitie je Google rankings schaden. Dit zou wel erg rigoureus zijn en is voor Google ook niet wenselijk. Zo zal bijvoorbeeld Twitter of Pinterest onder een social bookmarking site en dat zou dan betekenen dat alle sites die een link van Twitter hebben schade zouden oplopen. Dit is uiteraard niet het geval en dit geld ook niet voor de mindere kwaliteit social bookmarking sites. Echter is het in bulk aanmaken van backlinks een gevaarlijke bezigheid. Dit betekend namelijk dat er ineens veel links worden aangemaakt (snelle onnatuurlijke link aanwas) waarbij vaak veel dezelfde anchor teksten en veel dezelfde teksten of zeer gelijkende teksten worden gebruikt. Een snelle aanwas van links kan natuurlijk zijn bij bijvoorbeeld een product lancering of wanneer een website op tv wordt vermeld maar meestal is dit niet natuurlijk en Google kan dit eenvoudig ontdekken wanneer de teksten en anchor teksten erg veel op elkaar lijken.

Welke backlinks zijn wel goed voor uw Google rankings?

Zoals uit het voorgaande blijkt is een onnatuurlijke aanwas van backlinks een indicator kan zijn dat iemand probeert om de zoekresultaten in zijn of haar voordeel probeert te beïnvloeden. De filter van Google zullen dit oppikken waarna er weer andere filters op los worden gelaten en in een zeer duidelijk geval van grootschalige ranking manipulatie zal er zelfs een belletje gaan rinkelen dat er een handmatige inspectie nodig is. Bij een handmatige inspectie zullen alle sporen worden nagegaan en zullen alle onnatuurlijke link worden ge-devalueert zodat ze geen invloed meer uitoefenen op het ranking resultaat en tevens zullen spam sites worden ge-deindexeert zodat ze geen link waarde meer kunnen doorspelen. Enkele voorbeelden van backlinks die wel goed zijn voor uw Google rankings:

 • Artikel links: mits goed toegepast op een natuurlijke manier zullen links die vanuit artikels op andere sites staan en welke door Google gezien worden als sites van verschillende eigenaren zeer goed zijn voor uw Google rankings. Er wordt dan immers over u geschreven en wanneer er niet over geoptimaliseerd wordt in de anchor text voor een bepaald zoekwoord dan is het effect gunstig. Google zal echter een cluster van sites die op dezelfde C-Class IP hosting staan en naar uw site linken niet als natuurlijk zien en dit zal erop lijken dat iemand met veel sites op 1 hosting account de ranking probeert te beïnvloeden van de site alwaar naartoe gelinkt wordt. Ook wanneer de domeinnaam registratie gegevens hetzelfde zijn zal Google dezelfde conclusies trekken.
 • Bedrijvengids links: Bedrijvengidsen geven vaak meer informatie over een bedrijf en zijn enigszins een verrijking voor het internet. Tevens geven deze web gidsen het internet vorm doordat de vermeldingen gecategoriseerd zijn en tevens op lokaal niveau. Google kan zo beter het web indelen en heeft daarom baat bij deze gidsen. Tevens worden deze gidsen bijna altijd wel goed gemodereerd waardoor er vrijwel geen spam op te vinden is.
 • Directory links: Mits deze sites goed gemodereerd worden, er geen spam op te vinden is en deze links met moderatie worden gebruikt zullen ze een positieve bijdrage leveren aan uw link profiel. Uiteraard is niet elke directory links even sterk. Vaak moeten de directories enige reputatie opbouwen. Wanneer de teksten echter uniek zijn de links ook weer vanaf unieke C-Class IP´s komen dan hebben ook deze links een positieve invloed op de Google rankings. De oudste en door velen als sterkste directory wordt gezien is DMOZ. Tegenwoordig is het niet makkelijk meer om in deze web gids te komen omdat de moderatie nogal slecht is voor velen categorieën. Dit komt omdat deze gids door vrijwilligers wordt bijgehouden en er niet voor betaald krijgen. Wanneer het je lukt om in deze directory te komen dan kun je verwachten dat je gelijk ook in andere web directories wordt opgenomen aangezien veel directories de info uit DMOZ 1 op 1 overnemen.
 • Social Media Links: Alhoewel dit door Google wordt ontkent is onze ervaring dat deze links wel degelijk helpen aan hogere rankings. Dit kan ook komen aan het sneeuwbal effect dat deze type links kunnen veroorzaken. Het is eigenlijk en soort van softe mond-tot-mond reclame.
 • Video Links: Veel video upload sites staan het toe om een link naar je site te plaatsen. Zo is dit ook het geval bij Youtube. Naast het vele verkeer dat Youtube video’s naar je site kunnen doorspelen (helemaal wanneer je video in de natuurlijke zoekresultaten van Google rankt) is een zeer gerichte link van en video die door de kijkers wordt gewaardeerd uiteraard goed meegenomen. Ook hier geld weer dat moderatie troef is. Ga niet goedkoop video pakketjes aanschaffen waarbij de video´s en omschrijving nagenoeg gelijk zijn en de kwaliteit en deelbaarheid ver te zoeken is.
 • Advertentie Links: Deze links kunnen met moderatie je site enigszins helpen aan betere rankings. Belangrijker is echter het aantal gerichte en koopgrage bezoekers dat deze sites naar je website kunnen sturen. Wanneer je een goed geformuleerde advertentie hebt en adverteert in een niche en op zoekwoorden waar bezoekers van die site op zoeken, dan kun je rekenen op aardig wat clicks en wellicht verkopen.

Hoe kunt u slechte links opsporen en verwijderen?

Het opsporen van slechte links (link detox) is tegenwoordig redelijk eenvoudig met bijvoorbeeld behulp van 1 van de volgende tools:

Blijkt nu dat er slechte links naar je site verwijzen dan behoor je de stappen die op de volgende pagina vermeld staan te volgen:
https://support.google.com/webmasters/answer/2648487?hl=en

Kom je er niet uit laat het ons dan weten en wij sporen dan de slechte links voor je op, proberen deze te laten verwijderen en in het laatste geval geven we deze op in de disavow tool van Google en doen wanneer nodig (bij Google penalty of waarschuwing) een reconsideration request. Ga hierheen om goede backlinks te bestellen en naar de contactpagina voor hulp bij het verwijderen van slechte backlinks.